*คือต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
ข้อมูลผู้สมัคร
*
*
*
*
*
*
*
*
*
รายละเอียดผู้สมัคร
*
*

*
*
*
*
*
ข้อมูลผู้ปกครองของผู้สมัคร
*
*
*
*
*
*
*
*

การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

1.) ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับ Ammodel เป็นความจริงทุกประการ Ammodel มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการร่วมงานกับท่าน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
2.) ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกรับทราบว่าท่านเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการทำนิติกรรมต่างๆตามกฎหมายได้ หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านยืนยันว่าท่านได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบถูกต้องแล้ว
3.) ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกรับทราบและยอมรับว่า Ammodel มีสิทธิ์ในการยกเลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูล รหัส หรือการให้บริการใดแก่ท่านทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.) ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกรับทราบว่า การให้บริการของทางเว็บไซต์เป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่ผู้สมัครและ/หรือสมาชิก ดังนั้นผู้สมัครตกลงยอมรับในความเสียหายใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ต่างๆหรือจากการกระทำของผู้สมัครและ/หรือสมาชิก หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม
5.) ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกยอมรับว่าหลักฐานหรือเอกสารใดๆก็ตามที่ทางเว็บไซต์ได้ทำขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้สมัครและ/หรือสมาชิกมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกลงลายมือชื่อหรือตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด
6.) ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกยินยอมให้ Ammodel เผยแพร่ข้อมูลของผู้สมัคร รวมถึงภาพถ่ายและวีดีโอ ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร บนเว๊บไซด์ และโซเชียล มีเดีย และอื่นๆ เพื่อนำเสนองานต่างๆ
7.) งานใดใดที่ ผู้สมัครและ/หรือสมาชิก ได้รับจ้างงานไปแล้วนั้น ผู้สมัครและ/หรือสมาชิก จะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
8.) ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกยินยอมให้ Ammodel เป็นตัวแทนในการประสานงาน รวมถึง ตกลงราคากับทางลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
9.) งานใดๆที่เกิดขึ้นจาก Ammodel และหรืองานที่ต่อเนื่องจากงานที่เกิดขึ้นจาก Ammodel ทางผู้สมัครและ/หรือสมาชิกยินยอมให้ Ammodel เป็นผู้ดำเนินการแทนเสมือนผู้สมัครและ/หรือสมาชิกมาดำเนินการด้วยตนเอง แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
10.) หากผู้สมัครและ/หรือสมาชิก ทำผิดเงื่อนไขและข้อตกลง ทาง Ammodel มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้สมัครและ/หรือสมาชิกตามแต่เห็นสมควร

ผู้สมัครและ/หรือสมาชิก ตกลงและยอมรับว่า ความยินยอมดังกล่าวมีผลอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกแล้วก็ตาม
ฉันยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข