Nadthasha Wirak

รหัส : F05043

ชื่อ : Natasha

ชื่อ-นามสกุล : Nadthasha Wirak

เชื้อชาติ : Thai

เพศ : หญิง

อายุ : 14 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 160

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 59

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : None